Найдено 200+ «L»

LEUЭНКЕФАЛИН

Большой русско-английский словарь биологических терминов

1) leucine enkephalin 2) Leu-enkephalin Русско-английский биологический словарь.2013.

LTRПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Большой русско-английский словарь биологических терминов

long terminal repeatРусско-английский биологический словарь.2013.

LФОРМА

Большой русско-английский словарь биологических терминов

(бактерий)L-formРусско-английский биологический словарь.2013.

ВОЛНЯНКА LЧЁРНОЕ

Большой русско-английский словарь биологических терминов

энт.(Arctornis l-nigrum)black LРусско-английский биологический словарь.2013.

L-VALUE

Англо-український словник технічних термінів

ліва частина оператора присвоювання (в мові Сі) M М (одиниця місткості пам'яті, що дорівнює 1024 байтам, словам або бітам) M мега- (приставка в одиницях вимірюва

LABOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. амер. 1. n праця; робота; труд; a трудовий; робочий; 2. знт. робоча сила 1. вклад людей в економічну діяльність у формі розумових і фізичних зусиль; ♦ праця

LABOUR-INTENSIVE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

a прс. трудомісткий характеристика діяльності, у якій використовується порівняно велика кількість робочої сили (work force) і мала кількість капіталу (capital²)

LAN

Англо-український словник технічних термінів

local area network (LAN)локальна (обчислювальна, місцева) мережа

LCB

Англо-український словник технічних термінів

line control block (LCB)блок керування каналом зв'язку

LEASE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(le) n юр., ком. оренда; здавання в оренду; лізинг; орендний договір; договір оренди; термін оренди; наймання в оренду; a орендний контракт (contract) майновог

LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. бухгалтерська книга; бухгалтерський реєстр; реєстр бухгалтерського обліку книга рахунків, куди заносяться щоденні записи фінансових операцій якого-н

LEVERAGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. амер., канад. леверидж; платоспроможність; фінансовий важіль; співвідношення власних і позикових коштів засіб підвищення купівельної спроможності (purchasi

LEVY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. n збір; податок; мито; v стягати/стягнути податок; оподатковувати/оподаткувати; накладати/накласти податок узаконене державою стягнення податків або обклад

LIABILITY, LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестовани

LICENSE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n юр. ліцензія; a ліцензійний 1. правовий дозвіл або повноваження на право здійснення певних операцій, використання привілею або виконання підприємницької чи фа

LIFO

Англо-український словник технічних термінів

first-out (LIFO)в магазинному порядку (останнім прийшов, першим обслуговується)

LIGHTWEIGHT DIRECTORY ACCESS PROTOCOL

Англо-український словник технічних термінів

Полегшений протокол доступу до каталогів (P )Полегшений протокол роботи з каталогами (P )

LIQUIDATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n юр., фін. 1. ліквідація; сплата; закриття; a ліквідаційний; 2. продаж 1. процес закриття підприємства після реалізації його активів (assets¹), сплати боргів (

LIQUIDITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. ліквідність 1. спроможність реалізувати оборотні активи (current assets) за готівку за короткий час і без значних втрат; ♦ чим легше обернути актив

LISP-LIKE

Англо-український словник технічних термінів

ліспоподібна (про мову програмування)

LOAN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n фін. позика; позичка; кредит; a позиковий; позичковий операція передачі власником в особі позикодавця грошей або ін. активів позичальнику, який на підставі уг

LOCAL AREA NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(LAN) комп., тк. місцева мережа; локальна мережа ▷ «facsimile» ▷ «wide area network»

LSI CIRCUIT

Англо-український словник технічних термінів

large-scale integration (LSI) circuitвелика інтегральна схема

ABSOLUTE LOADER

Англо-український словник технічних термінів

абсолютний ладувальник (завантажувач)

ACCESS LIST

Англо-український словник технічних термінів

таблиця доступусписок доступу список користувачів

ALONG THE LINE

Англо-український словник технічних термінів

у напряміуздовж лінії відповідно до

ANGLE OF LEAD

Англо-український словник технічних термінів

випередження (фази)кут випереджання

APPLICATION LAYER

Англо-український словник технічних термінів

прикладний рівеньрівень (конкретного) застосування

AS LONG AS

Англо-український словник технічних термінів

покитакої самої довжини допоки доти доки

ASSIGNMENT-FREE LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

мова програмування без присвоєньмова програмування без присвоювання

ASSOCIATIVELY LOCATED WORD

Англо-український словник технічних термінів

словознайдене асоціативним пошуком асоціативно розміщене слово

AUTOMATIC LETTER WRITING

Англо-український словник технічних термінів

автоматичне складання (стандартних ділових) листів

BILL OF LADING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(B/L; b/l; b.l.) спл., міжторг. коносамент; транспортна накладна документ на перевезення вантажу морським шляхом, що видає перевізник власникові вантажу; ♦ кон

BOOTSTRAP LOADER

Англо-український словник технічних термінів

початковий завантажувачзавантажувач програми розгортання

BRING TO LIGHT

Англо-український словник технічних термінів

вивести на світловиявити висвітити (висвітлити) виявляти

BUSINESS LETTER STYLE

Англо-український словник технічних термінів

стиль ділового листа (характеристика редагованого тексту)діловий стиль

BY AND LARGE

Англо-український словник технічних термінів

взагалі кажучивзагалі кажучи (див. large)

CABLE LAYOUT

Англо-український словник технічних термінів

кабель-плансхема розміщення кабелів

CAPS LOCK

Англо-український словник технічних термінів

фіксування регістру заголовних (великих) букв (на клавіатурі)

CAST LOTS

Англо-український словник технічних термінів

кидати (кинути) жеребоккидати жеребок

CAUSTIC LINE

Англо-український словник технічних термінів

(роз'їдена, порубана, посічена, поржавіла) лініякаустична лінія

CHAINED LIST

Англо-український словник технічних термінів

суцільний (зв'язаний) список (без розриву)

CODE LAYOUT

Англо-український словник технічних термінів

розміщення тексту програми (на лістингу)

COMMENT LINE

Англо-український словник технічних термінів

рядок коментарів (у тексті програми)

COMMERCIAL DISTRIBUTION LICENSE

Англо-український словник технічних термінів

ліцензія на комерційне поширення (напр., програми)

COMMODITY LOGIC

Англо-український словник технічних термінів

стандартні логічні інтегральні схеми

COMMON LOGARITHM

Англо-український словник технічних термінів

десятковий (звичайний) логарифм (див. logarithm)

COMPUTATION LOAD

Англо-український словник технічних термінів

computation (computing) loadобчислювальна навантага

COMPUTER LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

комп'ютерна мовамашинна мова комп'ютерна мова мова програмування мова обчислювальної машини

COMPUTER LORE

Англо-український словник технічних термінів

відомості про використання машинних ресурсів

COMPUTER-ASSISTED LEARNING

Англо-український словник технічних термінів

computer-aided (computer-assisted, computerized) learningмашинне навчання навчання з використанням ЕOМ

CONFIDENCE LEVEL

Англо-український словник технічних термінів

рівень довірирівень довірчої ймовірності довірчий рівень (див. level) рівень вірогідності

CONSTRAINT LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

мова обмежень (властивих конкретній проблемній галузі)декларативна мова

CONTEXT-FREE LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

контекстонезалежна моваконтекстовільна мова

CORE LIBRARY

Англо-український словник технічних термінів

коренева бібліотекаосновний фонд (ядро) бібліотеки

CORE LOGIC

Англо-український словник технічних термінів

логічне ядро ЕOМосновні логічні схеми

CURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(C/L) бухг., рах. короткострокові зобов'язання; короткотермінові зобов'язання зобов'язання, які в результаті діяльності окремої особи, організації, установи тощ

CURRENT PRIVILEGE LEVEL

Англо-український словник технічних термінів

теперішній рівень привілеїв (виконуваної прогрaми)

DASH-DOTTED LINE

Англо-український словник технічних термінів

штрихпунктирна лініякрапково-рискова лінія

DASHED LINE

Англо-український словник технічних термінів

штрихова лініярискова(на) лінія (пунктир)

DATA LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

мова описування данихмова керування даними

DATA MANIPULATION LANGUAGE

Англо-український словник технічних термінів

мова маніпулювання данимимова маніпулювання з даними

DIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. жива праця; прямі витрати на робочу силу; прямі витрати праці праця робочої сили, безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції (product)

DYNAMIC(AL) LINKING

Англо-український словник технічних термінів

динамічне компонуваннядинамічне сполучування динамічне зв'язування (напр., модулів програми)

ECONOMIC LIFE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., бухг. економічний термін служби розрахований період часу, за який актив (asset¹) приносить економічну користь підприємству, організації тощо; ♦ економічний

FIXED LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання ▷ «non-current liabilities»

GENERAL LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(G/L) бухг., рах. загальний реєстр; головна книга; загальна бухгалтерська книга ▷ «ledger»

INDIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. непрямі витрати робочої сили; непрямі витрати праці; уречевлена праця праця, яка безпосередньо не пов'язана з процесом виготовлення продукту (produc

NON-CURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання зобов'язання, термін оплати якого настає через рік згідно з датою складання балансового звіт

NUTRITIONAL LABELING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. позначення споживної цінності позначення на фасованих харчових продуктах з метою інформування споживачів (consumer) про їх поживність, калорійність, відсо

OPERATING LOSS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. збиток з основної діяльності; збиток з ведення операцій; операційний збиток збиток під час регулярної діяльності підприємства за певний звітний період (ac

OS LEVEL SOFTWARE

Англо-український словник технічних термінів

програмний засіб класу операційних системпрограмні засоби операційної системи

PRODUCT LINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. асортимент виробів; добір виробів; асортимент продуктів група виробів (product), подібних за своїми властивостями, кінцевим використанням (end-use) або об

PRODUCTION LINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n вир. виробнича лінія; верстатна лінія; конвеєр; a конвеєрний послідовний ряд процесів технологічного циклу (work stations), які забезпечують якісне виготовлен

PROFIT AND LOSS STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. звіт про прибутки і збитки вид фінансового звіту (financial statements), в якому зводиться інформація про надходження (revenue²) і витрати (expenses

SUBSIDIARY LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. допоміжний реєстр ═════════◇═════════ ledger

TERM LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання ▷ «non-current liabilities»

Время запроса ( 5.38104485 сек)
T: 5.385184034 M: 1 D: 0